ENERGETSKI PREGLEDI I CERTIFIKATI

O ENERGETSKIM CERTIFIKATIMA

Energetski pregled zgrade je cjeloviti postupak za objedinjavanje odgovarajućih informacija o postojećoj potrošnji energije zgrade i/ili samostalne uporabne cjeline i energetskim svojstvima zgrade kojim se određuje opravdanost i isplativost provedbe mjere za poboljšanje energetske učinkovitosti, a obavlja ga ovlaštena osoba. Temeljem energetskog pregleda izrađuje se izvješće s prikupljenim informacijama i predloženim mjerama te se izdaje Energetski certifikat koji vrijedi 10 godina od datuma izdavanja.

Vezano uz izdavanje energetskog certifikata, zgrade možemo podijeliti u dvije kategorije:

 1. Zgrade sa jednostavnim tehničkim sustavom
 2. Zgrade sa složenim tehničkim sustavom

ZGRADE S JEDNOSTAVNIM TEHNIČKIM SUSTAVOM jesu stambene i nestambene zgrade ukupne (bruto) podne površine zgrade manje ili jednake 400 m2 i koje su:

 • s pojedinačnim uređajima za pripremu potrošne tople vode i koje nisu opremljene sustavima grijanja, hlađenja, ventilacije
 • s lokalnim i centralnim izvorima topline za grijanje i pripremu potrošne tople vode nazivne snage kotla do 30 kW, bez posebnih sustava za povrat topline i bez korištenja alternativnih sustava
 • s pojedinačnim rashladnim uređajima
 • s lokalnim sustavima ventilacije bez dodatne obrade zraka i bez povrata topline
 • posebni dijelovi zgrade koji imaju zasebno mjerilo za grijanje, etažno plinsko grijanje, priključak na zajedničku kotlovnicu ili priključak na daljinsko grijanje

ZGRADE SA SLOŽENIM TEHNIČKIM SUSTAVOM jesu sve ostale stambene i nestambene zgrade

ENERGETSKI PREGLED ZGRADE UKLJUČUJE:

 • pripremne radnje
 • prikupljanje svih potrebnih podataka i informacija o zgradama koji su nužni za provođenje postupka energetskog certificiranja i određivanja energetskog razreda zgrade
 • provođenje kontrolnih mjerenja prema potrebi
 • analizu potrošnje i troškova svih energenata za razdoblje od tri prethodne kalendarske godine
 • prijedlog mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade, odnosno za poboljšanje energetskih svojstava zgrade koje su ekonomski opravdane s proračunom perioda povrata investicija
 • izvješće s zaključkom, preporukama i redoslijedom provedbe ekonomski opravdanih mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti zgrade, odnosno energetskih svojstava zgrade
IZVJEŠĆE O ENERGETSKOM PREGLEDU

Izvješće o energetskom pregledu je dokument koji sadrži sve propisane podatke, analize, procijene i prijedloge temeljem Pravilnika o energetskom pregledu zgrade i energetskom certificiranju (Pravilnik - više) te je izrađen u skladu s Metodologijom provođenja energetskog pregleda građevina.

Uz energetski certifikat postojeće zgrade isporučuje se naručitelju i završni izvještaj o provedenom energetskom pregledu s detaljno razrađenim mjerama za povećanje energetske učinkovitosti, koje se ukratko navode na trećoj stranici energetskog certifikata. Energetski pregled nove zgrade potrebno je izvršiti prije izdavanja uporabne dozvole, a obuhvaća pregled projektne dokumentacije glavnog projekta, uvid u završno izvješće nadzornog inženjera, uvid u izjavu izvođača o izvedenim radovima i uvjetima održavanja građevine, vizualni pregled zgrade, te izradu izvješća o energetskom pregledu prema Metodologiji.

ENERGETSKI CERTIFIKAT

Sadržaj energetskog certifikata:

Energetski certifikat sastoji se od 5 stranica. Na prvoj stranici su podaci o investitoru, vlasniku, osobi koja provodi energetsko certificiranje i energetski razred. Na drugoj stranici su rezultati proračuna, na trećoj popis korištenih kratica. Na četvrtoj stranici je prijedlog mjera za poboljšanje energetske učinkovitosti, a na petoj stranici popis normi.

Izgled energetskog certifikata:

OBVEZA PRIBAVLJANJA ENERGETSKOG CERTIFIKATA

Energetski certifikat potreban je za:

 • Zgrade javne namjene čija ukupna korisna površina prelazi 500 m², a od 9. srpnja 2015. godine čija ukupna korisna površina prelazi 250 m²
 • Nove zgrade prije izdavanja uporabne dozvole osim ako ovim Pravilnikom (Narodne novine 48/14, 150/14) nije drukčije propisano
 • Postojeće zgrade ili njihove samostalne uporabne cjeline koje se prodaju moraju imati važeći energetski certifikat i predan na uvid kupcu prije sklapanja ugovora o prodaji od 1. srpnja 2013. godine.
 • Pojedinačne samostalne uporabne cjeline zgrada koje se iznajmljuju, daju na leasing ili u zakup moraju imati važeći energetski certifikat dostupan na uvid najmoprimcu ili zakupcu, prije sklapanja ugovora o iznajmljivanju, leasingu ili zakupu od 1. siječnja 2016. godine.

ENERGETSKO CERTIFICIRANJE ZGRADE uključuje:

 • energetski pregled zgrade
 • proračun energetskih potreba zgrade
 • proračun potrebne godišnje specifične toplinske energije za grijanje i hlađenje za referentne klimatske podatke
 • određivanje energetskog razreda zgrade
 • izradu energetskog certifikata

Ovlašteni smo za energetsko certificiranje zgrada:

 • Zgrade sa jednostavnim tehničkim sustavom

Ovlaštena osoba je Vlasta Zoretić, dipl. ing. el.; broj ovlaštenja P_924_2015 i F_117_2011 nalazi se u registru ovlaštenih osoba na stranicama MGIPU. Registru ovlaštenih osoba možete pristupiti ovdje.

Provodimo energetske preglede i izdavanje energetskih certifikata na području:

 • Istarske županije
 • Primorsko - goranske županije
CIJENE

Cijene energetskih pregleda dajemo na upit jer ovise o:

 • površini zgrade
 • lokaciji
 • dostupnoj tehničkoj dokumentaciji

Savjetovanje pri FZOEU

NOVOSTI

2016. Upute za dobivanje bespovratnih sredstava za obnovu obiteljske kuće*

* Svi navedeni podaci temelje se na objavljenom natječaju za 2015. godinu. Natječaj za 2016. godinu može i ne mora biti drugačiji od prošlogodišnjeg. Opširnije

Što obuhvaća energetska obnova obiteljskih kuća

Državni poticaji koji se povlače iz europskih fondova obuhvaćaju:

 1. Zamjenu vanjske stolarije
 2. Toplinsku zaštitu ovojnice grijanog prostora (vanjskog zida, krova, stropa, ukopanih dijelova i poda)
 3. Ugradnju kondenzacijskog plinskog kotla
 4. Ugradnju sustava za korištenje obnovljivih izvora energije (sunčanih toplinskih pretvarača - kolektora (solarni paneli), kotlova na biomasu, dizalica topline i fotonaponskih pretvarača/panela)
Uvjeti za dobivanje državnih poticaja za energetsku obnovu
 • Obiteljska kuća mora biti legalna sa svom dokumentacijom kojom se dokazuje trenutno izvedeno stanje kao legalno
 • Vlasnik, ili barem jedan od suvlasnika obiteljske kuće mora imati prijavljeno prebivalište na toj adresi
 • Obiteljska kuća mora biti do 600 m2 BRP
 • Najmanje 50% BRP obiteljske kuće mora biti namijenjeno za stanovanje
 • Obiteljska kuća smije imati najviše tri stambene jedinice
 • Podnositelj zahtjeva mora biti fizička osoba i ujedno vlasnik, ili suvlasnik
 • Morate predati dokumentaciju unutar roka koji je predviđen natječajem